Review of Lessons 1-4

林國光是美國人。伊是醫生也是老師。伊蹛佇台中中山路二段二十九巷一百空四號三樓。伊這馬佇TLI咧學台語。伊个姐姐妹妹蹛佇美國。爸爸媽媽也蹛佇遐。林先生佇台灣个美國學校佇教英語也拄開始咧學台灣話。伊个朋友講,我及你介紹一位朋友。叫吳中興。吳先生是佇TLI咧教台語。伊是真好个老師。

  • 林國光是台灣人是無?
  • 林國光是醫也是啥乜?
  • 林國光个住址是佇佗位?
  • 林國光佇佗位咧讀册?
  • 伊个妹妹蹛佇佗位?
  • 伊佇佗位咧教英語?
  • 伊个朋友

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s